logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمریم جعفرخانی کرمانی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار
مریم جعفرخانی کرمانی
دانشیار
tel 026-32703536
email m.j.kermani@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر مریم جعفرخانی کرمانی فارغ التحصیل دانشگاه East London University, UK است که در سال 2001 پس از دفاع از رساله دکتری خود دوره Postdoc را در دانشگاه King's College, London Unversity, UK  گذراند. ایشان از سال 1384 تا کنون به عنوان عضو هیات علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مشغول به کار شده است. از اهم فعالیت های ایشان می توان به تحقیقات گسترده  او و تیم تحقیقاتی همکارش بر روی به نژادی و اصلاح ارقام گل رز که منجر به ایجاد ارقام جدید شده است  اشاره نمود. او برای اولین بار دانش فنی "تولید تولید انبوه نهال های سالم سیب با بکارگیری فناوری کشت بافت" را ایجاد نمود و آن را به شرکت های بخش خصوصی منتقل کرده است. دکتر جعفرخانی کرمانی در سال  1390 به درجه دانشیاری رسید و از سال های 1388 تا 1393 مدیرت بخش انتقال فناوری را در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر عهده داشته است. در طول مدت خدمت در پژوهشکده علاوه بر اینکه مجری مسئول تعداد زیادی از پروژه ها و طرح های تحقیقاتی بوده راهنمایی تعداد زیادی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف کشور را نیز بر عهده داشته است.  وی عضو هیات موسس، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و عضو بسیاری از انجمن های علمی دیگر و همچنین عضو برخی از کار گروه های مربوط به ستاد ها و کمیته های کشور می باشد. دکتر جعفرخانی کرمانی در کمیته های علمی و اجرایی بسیاری از همایش های علمی همکاری نموده و در سال 1393 دبیر علمی اولین همایش ملی گل و گیاهان زینتی ایران بود و اکنون نیز سردبیر مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی ایران می باشد. 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
پروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت
 
در کشور ما سطح زیر کشت باغ‌های سیب بیش از 200 هزار هکتار گزارش شده که بر اساس برآورد کارشناسی، در طول سال های آینده جهت بازسازی باغ‌های فرسوده و قدیمی باید اقدام لازم صورت پذیرد. از طرفی میانگین عملکرد باغات سیب در کشور حدود 16 تن در هکتار است که با متوسط میانگین تولید در دنیا (32 تن در هکتار)  فاصله بسیار زیادی دارد.
 

مقالات مهم چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی  (Selected Papers)​

 • Talebi, S.F., Saharkhiz, M.J., Jafarkhani Kermani, M., Sharafi, Y., Raouf Fard, F. 2016. Effect of ploidy level on the nuclear genome content and essential oil composition of Anise Hyssop (Agastache foeniculum [Pursh.] Kuntze). Analytical Chemistry Letters.  6 (5): 678-687
 • Ahmadi, T., Shariatpanahi, M., Jafarkhani Kermani, M., Mashayekhi K. 2016. Improving the viability of microspores in Rosa hybrida cv. Apollo for haploid induction. Iranian Journal of Ornamental Plants 1(2): 44-50 (in Persian).
 • Mosavi, S.N., Jafarkhani Kermani, M., Maleki Zanjani, B., Hasanloo, T., Abdollahi, H. (2015) Investigating callus induction from the seed coats of Cydonia oblonga Mill using thin cell layer. Journal of Medicinal Plants Biotechnology 1(1):  5-11. (In Persian)
 • Sadeghi, F., Yadollahi, A., Jafarkhani Kermani, M., Eftekhari, M. (2015) Optimizing culture media for in vitro proliferation and rooting of Tetra (Prunus empyrean 3) rootstock. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 13: 19-23
 • Dehestani Ardakani, M., Kafi, M., Enayati Shariatpanahi, M, Jafarkhani Kermani, M., Fattahi Moghadam, M. R., Oroojloo, M ( 2015) Investigating the Effects of Temperature and Starvation Stresses on viability and cell division of rose (Rosa hybrida L.) microspores.  Crop Biotech (Accepted)
 • Zeini Pour, M., Azadi, P., Majd, A., Jafarkhani Kermani, M., Irian S. (2015) Effect of stress factors on somatic embryogenesis of rose. International Journal of Biosciences 6 (2): 255-265
 • Hatamian H., Jafarkhani Kermani M.,  Maleki Zanjani B., Habashi A. A. (2014) Adventitious shoot regeneration and flow cytometry of Cydonia oblonga Mill. (cv. Isfahan). Agricultural Communications 2 (4): 41-48
 • Hasanloo, T., Jafarkhani Kermani, M., Malmir Chegini, M., Sepehrifar, R., Mohajeri Naraghi, S., Miri, S. M. (2014) Optimization of in vitro propagation of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylus). Journal of Medicinal Plants and By-products 2: 199-205.
 • Abdolmohammadi, M., Jafarkhani Kermani, M., Zkizadeh, H., Hamidoghli, Y. (2014) In vitro embryo germination and interploidy hybridization of rose (Rosa sp). Euphytica. 198: 255-264
 • Javadi, S., Jafarkhani Kermani, M., Irian, S., Majd A. (2013) Indirect regeneration from in vitro grown leaves of three pear cultivars and determination of ploidy level in regenerated shoots by flow cytometry. Scientia Horticulturae 164: 455-460
 • Ahmadi, T., Jafarkhani Kermani, M., Mashayakhi, K., Hasanloo, T., Shariatpanahi., M. E. (2013) Comparing plant morphology, fertility and secondary metabolites in Rosa hybrida cv Iceberg and its chromosome doubled progenies. International research journal of applied and basic sciences 4 (11) 3840-3849
 • Tabesh, F., Jafarkhani Kermani, M., Khayam Nekuie, S. M., Mousavi, A., Khalighi, A. (2013) In vitro propagation of damask rose (Rosa damascena cv. Ispahan). Annals of biological research 4 (8) 134-138.
 • Kiani, D., Moieni, A., Jafarkhani Kermani, M. (2013) Effect of thermal and chemical pre-treatment on callogenesis of anther culture in Damask rose (Rosa damascena Mill) and hybrid tea rose (Rosa hybrida). Seed and Plant Improvement Journal 29-2 (1) 143-147.
 • Ghahremani, Z., Hasandokht, M. R., Kashi, A., Omidi, M., Jafarkhani Kermani, M. (2013) Response of Some Persian Leek Accessions to In Vitro Gynogenesis. Iranian Journal of Horticultural Science 44 (1) 73-80.
 • Dehestani Ardakani, M., Kafi, M., Enayati Shariatpanahi, M, Jafarkhani Kermani, M., Fattahi Moghadam, M. R., Oroojloo, M ( 2012) Investigation on the Effects of Temperature and Starvation Stresses on Microspore Embryogenesis in Two Tetraploid Roses (Rosa hybrida L.) via Isolated Microspore Culture Technique. Crop Biotech. 2 (3) 71-81.
 • Ali Akbar Habashi, Soudeh Dashti, Hamid Abdollahi and Maryam Jafarkhani Kermani (2012). Comparing vacuum Agroinoculation and common Agroinoculation in two pear (Pyrus communis L.) cultivars “Bartlett” and “Harrow delight”. Annals of Biological Research. 3 (7) 3200-3207
 • Kahrizi, Z. A., Jafarkhani Kermani, M., Amiri, M., Vedadi, S., Hosseini, Z (2013) In vitro radio-sensitivity of different genotypes and explants of rose (Rosa hybrida). Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 88 (1) 47–52
 • Kahrizi, Z A., Jafarkhani Kermani, M., Amiri, M (2012) Effect of gamma rays on nuclear DNA content in different rose genotypes. International research journal of applied and basic sciences. 3 (6), 1155-1160
 • Pourhosseini, L., Jafarkhani Kermani, M., Habashi, A. A., Khalighi, A. (2013). Efficiency of direct and indirect shoot organogenesis in different genotypes of Rosa hybrida. Plant Cell Tiss Organ Cult.112: 101-108.
 • Dashti, S., Habashi, A. A., Abdollahi, H., Chamani, M., Jafarkhani Kermani, M (2012) Optimization o f pear (Pyrus communis L.) gene transformation using the reporter gene gus. Journal of crop production and processing. 5, 175-186
 • Oroojloo, M., Shariatpanahi, M. E., Dehestani, M., Bihamta, M. R., Jafarkhani Kermani M (2012). Influence of Isolation method and culture media on induction of microspores embryogenesis in roses (Rosa hybrida). Seed and Plant Improvement Journal 28 (2): 327- 333.
 • Pourhosseini, L., Habashi, A. A.,  Jafarkhani Kermani, M., Khalighi, A., Tahmasbi, Z (2012) Agrobacterium-mediated transformation of chitinase gene in Rosa damascene cv. Ghamsar. Annals of Biological Research 3 (6): 2843-2850.
 • Lotfzad, G., Vadanpour Azghandi, A., Majidi Herevan, A., Jafarkhani Kermani, M (2011). Propagation of dwarfing cherri rootstocks (Clone 4553). Journal of Horticultural Science and Technology 12 (2): 231-240.
 • Kahrizi, Z. A., Jafarkhani Kermani, M., Amiri, M. E., Vedadi, S (2011). Identifying the correct dose of gamma- rays for in vitro mutation of rose cultivars. Acta Hort 923. ISHS: 121-127
 • Haghighat Afshar, M., Jafarkhani Kermani  M., Khalighi A., Habashi A. A., Mohammadi A. (2011). Direct shoot regeneration on three cultivars of Rosa hybrida using five explant types and different hormone concentrations. American-Euroasian J. of Agric. & Environ. Sci., 10 (6): 962-967 
 • Koobaz, P. Jafarkhani Kermani M. Hosseini Z. Jowkar A. Khatamsaz, M. Biosystematic study of Rosa (Sect. Pimpinellifoliaeae) and described R. abrica (Rosaceae) as a new species from Iran. Rostaniha 12(1): 51-62.
 • Z. Ghayoor Karimiani, A. Bagheri, .M Jafarkhani Kermani, G. H. Davarynejad   (2011) Effects of TDZ and Kinetin on Regeneration and Proliferation of Gerbera hybrida cv. Red Explosion. Journal of horticultural Science, 24 (2) 170-174. 
 • Somayeh Kavand, Maryam Jafarkhani Kermani, Ali Haghnazari, Pegah Khosravi and Mohamad Reza Azimi. (2011) Micropropagation and medium-term conservation of Rosa pulverulenta. Acta Scientiarum. Agronomy, 33 (2) 297-301.
 • Ghasem Karimzadeh, Seyed Hossein Mosavi, Maryam Jafarkhani Kermani, Mokhtar, Jalali-Javaran. (2010) Karyological and nuclear DNA variation in Iranian endemic muskmelon (Cucumis melo var. inodorus ). Cytologia, 75 (4) 452-461.
 • Maryam Jafarkhani Kermani, Pegah Khosravi and Somayeh Kavand. (2010) Optimizing in vitro propagation of Rosa Persica. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 1 (1), 44-50.
 • A. Jowkar, M. Mardi, M. J. Kermani, M. Kafi, S. M. Pirseyedi, M. R. Ghaffari, R. Fattahi, M. Zeinolabedini And P. Mahmoodi. (2010) Development of novel microsatellite markers from an enriched genomic library in Rosa pulverulenta. Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database (April 2010 – 31 May 2010). Molecular Ecology Resources. doi: 10.1111/j.1755-0998.2010.02898.
 • Kermani, M. J, Jowkar, A.  Habashi A. A. (2008) A review on modern breeding of ornamentals. (Persian) Modern Genetics Journal 3 (3), 5-14
 • Z. Ghayoor Karimiani, A. Bagheri, G.H. Davarynejad, M. Jafarkhani Kermani, (2009) Investigating the in-vitro growth inhibition of oryzalin treated Gerbera jamesonii. Acta horticulturae 829, 309-312
 • M. Jafarkhani Kermani, Z. S. Hosseini, A. A. Habashi (2008) A refined tissue culture medium for in vitro proliferation of apple rootstocks. Acta horticulturae 829, 313-318
 • Abolfazl Jowkar, Maryam Jafarkhani Kermani, Mohsen Kafi, Mohsen Mardi, Zahra Sadat Hoseini, Parisa Koobaz (2009) Cytogenetic and Flow Cytometry Analysis of Iranian Rosa spp. Floriculture and Ornamental Biotechnology 3 (1), 71-74
 • Parisa Koobaz, Maryam Jafarkhani Kermani, Zahra Sadat Hosseini, Mahboobe Khatamsaz. (2009) Inter- and Intraspecific Morphological Variation of Four Iranian Rose Species. Floriculture and Ornamental Biotechnology 3 (1), 40-45
 • Maryam Jafarkhani Kermani, Andrew V. Roberts, Kazutomo Yokoya (2009) Morphological Investigations and Infection Studies of the Rust-Causing Fungi of Roses. Floriculture and Ornamental Biotechnology 3 (1), 126-130
 •  T. Basaki, M. Mardi, M. Jafarkhani Kermani, S.M. Pirseyedi, M.R. Ghaffaria, A. Haghnazar, P. Salehi Shanjani and P. Koobaz (2008) Assessing Rosa persica genetic diversity using amplified fragment length polymorphisms analysis. Scientia Horticulreae 120, 538-543.
 • P. Khosravi · M. J. Kermani, G. A. Nematzadeh · M. R. Bihamta · K. Yokoya. (2008) Role of mitotic inhibitors and genotype on chromosome doubling of Rosa. Euphytica 160, 267-275
 • Pegah Khosravi, Maryam J. Kermani, Gorban A. Nematzadeh, Mohammad R. Bihamta. (2007). A Protocol for Mass Production of Rosa hybrida cv. Iceberg Through In Vitro Propagation. Iranian Journal of Biotechnology. 5 (1): 100-104.
 • S Mostaffa Pirseyedi, Mohsen Mardi, Saied Davazdahemami, Maryam J. Kermani, S Abolghasem Mohammadi. (2005) Analysis of the genetic diversity 12 Iranian Damask rose (Rosa damascena Mill.) genotypes using amplified fragment length polymorphism markers. Iranian Journal of Biotechnology, 4:225-230.
 • M. J. Kermani, V. Sarasan, A. V. Roberts, K. Yokoya, J. Wentworth and V. K. Sieber. (2003) Oryzalin-induced chromosome doubling in Rosa and its effect on plant morphology and pollen viability. Theor Appl Genet 107:1195-1200.

دستاوردهای علمی

 • چاپ بیش از 30 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی
 • چاپ بیش از 10 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
 • تولید 4 رقم جدید رز (دو تتراپلوئید از گیاهان دیپلوئید: 'Thérèse Bugnet'  و  'Pink Surprise'و دو هگزاپلوئید از گیاهان تریپلوئید: 'Alister Stella Gray x Abraham Darby'  و 'New dawn') که در حال حاضر در کمپانی دیوید آستین در برنامه های اصلاح رز مورد استفاده قرار می گیرند. (سال: 2001)
 •  تولید 1 رقم جدید رز ( گیاه هگزاپلوئید از گیاه تریپلوئید 'Iceberg').
 • ثبت اختراع "پروتکل تولید انبوه دو پایه سیب رقم های مالینگ مرتون 106 و 111 (MM111 and MM106) از طریق کشت بافت" در سازمان علمی، پژوهش های صنعتی
 • ثبت اختراع "فرایند تولید ارقام گیاهی با روش افزایش میزان ماده وراثتی"  در اداره مالکیت صنعتی و ثبت شرکت ها
 • ثبت اختراع "  فرآیند تکثیر انبوه 15 رقم تجاری رز از طریق کشت بافت" در اداره مالکیت صنعتی و ثبت شرکت ها
 • کشف گونه جدید رز با نام R. abrica و ثبت آن در مجله رستنی ها (به عنوان همکار)
 • اجرای حدود 30 طرح و پروژه تحقیقاتی بیوتکنولوژی سفارشی و عادی به عنوان مجری و یا همکار
 • راهنمایی و یا مشاورت حدود 30 دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد در راستای طرح ها و پروژه های مصوب پژوهشکده
 • برگزاری و تدریس در حداقل 10 کارگاه آموزشی

دستاوردهای منتقل شده به بخش خصوصی

 • تدوین پروتوکل تولید انبوه نهال های سالم سیب  با بکارگیری فناوری کشت بافت و  انتقال آن به  بخش های خصوصی

 

دستاوردهای در سطح پایلوت و یا تولید آزمایشگاهی

 • تدوین پروتوکل تولید انبوه عناب با بکارگیری فناوری کشت بافت
 • تدوین پروتوکل تجاری سالم سازی ارقام و پایه های گیاهان باغی

 

جوایز

 • دریافت جایزه زن نخبه و برگزیده از رئیس جمهور برای  تدوین پروتوکل تولید انبوه پایه های سیب و انتقال آن به بخش خصوصی در سال 1387
 • دریافت تقدیر نامه از وزیر جهاد کشاورزی برای دستیابی به پروتوکل تولید انبوه ارقام تجاری و بازار پسند رز از طریق نکنیک کشت بافت در سال 1390
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر وزارت جهاد کشاورزی در سال 90 
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک