logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerرضا ضرغامی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار- رییس بخش تحقیقات کشت بافت و سلول
رضا ضرغامی
دانشیار- رییس بخش تحقیقات کشت بافت و سلول
tel 026-32703536
email zarghami@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی

دکتر ضرغامی عضو هیئت علمی پژوهشکده (استادیار پایه 21) و دانشیار هستند که کلیه مراحل دانشگاهی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (فیزیولوژی گیاهان زراعی) خود را در دانشگاه کشاورزی وین (Bodenkulur universitaet) گذراندند. از سال 1370 لغایت 1376 در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بودند و در این مدت طرح های فراوانی به انجام رساندند که یکی از این طرح ها برنده جایزه کاربردی جشنواره خوارزمی گردید. در ضمن تا سال 1375 به عنوان  معاون  پژوهشکده و مدیر گروه زراعت در این سازمان مشغول به فعالیت های اجرایی بوده اند. از سال 1376 تا کنون در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و در بخش های فیزیولوژی و کشت بافت و انتقال ژن در طرح های تحقیقاتی بسیاری  مشغول به کار بودند که می توان به اجرای طرح های موفقی نظیر تولید بذر سالم سیب زمینی از طریق گرما درمانی و کشت مریستم و همچنین تکثیر خرمای مجول با روش جنین زائی غیر جنسی اشاره کرد. ایشان در سال 1394 به عنوان فن آور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزیده شدند.   

  

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
فناوری تولید نهال‏ های ارقام تجاری خرما با استفاده از روش جنین زائی غیر جنسی
 
ایران با سطح زیر کشت 240 هزار هکتار دومین تولید کننده بزرگ خرما در جهان است. میزان عملکرد باغات نخل خرمای ایران 4/5 تن در هکتار است و از این نظر مقام پنجم جهانی را دارا می باشد. رقم مجول یکی از بهترین و تجاری ترین رقم های خرما از نظر کیفیت و شکل ظاهری می باشد و به طور میانگین میزان عملکرد هر درخت آن حدوداً 80 کیلو گرم است.
 

مقالات مهم چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی  (Selected Papers)​

 • Roshanfekr Rad, M., Zarghami, R., Hassani, H., and H. Zakizadeh. and Ali Salari. 2017. Effect of AgNO3 and BAP on Root as a Novel Explant in Date Palm (Phoenix dactylifera cv. Medjool) Somatic Embryogenesis. Pak. J. Biol. Sci., 20 (1): 20-27.
 • Roshanfekr Rad, M., Zarghami, R., Hassani, H., and H. Zakizadeh. 2015. Comparison of vegetative buds formation in two date palm cultivars, Medjool and Mazafati through direct organogenesis. International Journal of Farming and Allied Sciences. Vol., 4 (6): 549-553.
 • Zarghami R., and Ali Salari. 2015. Effect of Different Hormonal Treatments on Proliferation and Rooting of Three Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes. Pakistan Journal of Biological Sciences 18 (6): 260-266. 
 • Jazinizadeh, E., Zarghami, R., Majd, A.,   Iranbakhsh, AR., and G. Tajaddod. 2015. In vitro production of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv. 'Barhee' plantlets through direct organogenesis7(2): 566-572(2015).
 • Sepehri, B., Zarghami. R., Salari, A. and Nemati N. 2015. Effects of three levels of mycorrhiza and four levels of planting bed on total wet and dry weight of shoots and the number of lateral branches of white periwinkle (Catharanthus alba). African Journal of Agricultural Research. Vol. 10(47), pp. 4306-4316.
 • Soya, G., A.M. Soya and R. Zarghami. Early screening of faba bean for drought resistance. Fabis News letter 22. 1988.
 • Mirabdulbaghi,M., Reza Zarghami. 2008. Prognosis of Nutrient Status and Vegetative Vigor in Peach Trees by Floral Analysis. International journal of agriculture and biology 10(4): 459-462.
 • Zarghami R., Mostaffa Pirseyedi. 2008. Evaluation of genetic stability   in  cryopreserved Solanum tuberosum. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (16), pp. 2798-2802
 •   Soya, G., A.M. Soya and R. Zarghami. Screening of faba beans varieties for drought resistence. Phyton 30(2): 318.1988.
 • Soya, G., A.M. Soya and R. Zarghami. Sorten screening bei Pferde bohne auf Trockenstressemphindlichkeit. 9. Tagung des Oesterreichischen Arbeitskreise fuer Pflanzen Physiology. Ottenstein.1989.
 •  Kamali,K., E Majidi and R. zarghami. 2001. Micropropagation of GF-677 rootstock (Prunus amygdalus* P. persica).XI GREMPA seminar on pistachios and almonds Vol. 56.
 • Eshraghi, P., Zarghami R. and Hamide Ofoghi. 2006. Rapd analysis of micropropagated plantlets in date palm. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(1): 111-114.
 • Eshraghi, P., Zarghami R. and Mitra Mirabdulbaghi. 2005. Somatic embryogenesis in two Iranian date palm cultivars. African journal of Biotechnology 4(11): 1309-1312.
 • Eshraghi, P., Zarghami R. and Hamide Ofoghi. 2005. Genetic stability of micropropagated plantlets in date palm. Journal of Sciences Islamic Republic of Iran 16(4): 311-315.
 • Farahani, F. and Zarghami, R. (2005). Comparison of liquid medium culture and effect of temporary immersion of explants for banana (cv Dwarf Cavandish) microprpagation. Society for in vitro biology journal 21: 26A
 • Darvishi, E., Zarghami, R. 2006. Investigation of the best time of enzyme treatment in order to isolate the protoplast from embryogenic callus of Saffron. Biotechnology 5(3): 284-286.
 • Darvishi, E., Zarghami, R. 2006.In vitro production of pathogen-free plantlets via meristem culture in Saffron. Biotechnology 5(3): 292-295.
 • Chaloushi, B. and R. Zarghami 2007. Effect of different hormonal treatments on the callus production and plantlet regeneration in saffron Biotechnology 10(10): 1625-1631.
 • Goly bai gian, M., Zarghami, R. 2006. Study on effect of plant density and nitrogen fertilizer on seed yield and yield componenets of milk thistle. 10 th Iranian pharmaceutival Sciences Conference.
 • Niknejad, y. and R. Zarghami. 2004. The effect of source-sink limitation on dry matter remobilization in different rice cultivars. The fourth international Iran and Russia conferences.
 • Fazeli Sabzevar, R. and Reza zarghami 2007. Mini-tuber production as affected by planting bed composition and node position in tissue cultured plantlet in two potato cultivars. International journal of agriculture and biology 416-418.
 • Hamed ,H., and R.,Zarghami. 2008. Investigation Effect of Plant Growth promoting Rhizobacteria on Soybean(Glycine MaxMerr) Seed Characteristics.5th International Crop Science Congress & Exhibation.
 • Shirinzadeh, A.., Zarghami, R. Azghandi, A.V., Shiri, M.R., M. Mirabdulbaghi. 2010. Evaluation of drought tolerance in mid and late mature corn hybrids using stress tolerance indices. Asian journal of plant science      9: 1-7.
 • Mirabdulbaghi, M., R. Zarghami, 2010. Cold hardiness of different apple rootstock clones. International journal of agriculture and biology 12(1): 155-156.
 • Nicknejad, J., Zarghami, R., Tari, D.B., Nasiri, M. Pirdashti, H., Fallah, H. 2009. Investigation of physiological Indices of different Rice varieties in relation to source and sink limitation. Asian journal of plant science 8(5): 385-389.
 • Zarghami, R. SH. Sepahpour. 2009. Evaluation of genetic stability in cryopreserved Solanum tuberosum. 1st international symposium on cryopreservation in horticultural species.  pp.136.
 • Zarghami, R. SH. Sepahpour. Evaluation of morphological and physiological changes in cryopreserved Solanum tuberosum. 2009. 1st international symposium on cryopreservation in horticultural species.  pp.135.
 • Ahouran, M., Hosseini, R. Zarghami, R. 2009. Regeneration of plant from protoplast of crocus. 2009. 14 th European Congress on Biotechnology.
 • Ahouran, M., Hosseini, R. Zarghami, R. 2009. In vitro micropropagation of Crocus cancellatus.2009. 14 th European Congress on Biotechnology.
 • Ahouran, M., Hosseini, R. Zarghami, R. 2009. In vitro micropropagation of Crocus sativa. The 6th National Biotechnology Congress of Iran.
 • Madani1, A.  Shirani Rad2, A.H.  Pazoki3, A.R.  Nourmohammadi, GH. and Zarghami, R.  2010. Wheat ( Triticum aestivum L.) grain filling and dry matter) partitioning responses to source:sink modifications underpostanthesis water and nitrogen deficiency. Actasciagron. v. 32, n. 1, p. 145-151.
 • Mirabdulbaghi M., Zarghami R., Azghandi A.V. 2011. Propagation of Tanasgol, a natural plum-apricot hybrid (Prunus domestica-armenia) developed in Iran. Trends in Horticultural Research 1(1): 27-31.
 • Zarghami R., Tahmasbi D., Azghandi A.V. 2011. Effects of Nanosilver and Nitroxin Biofertilizer on Yield and Yield Components of Potato Minitubers. International Journal of Agriculture and Biology 3(6): 986-990.
 • Tarigholeslami, M., Zarghami, R., Boujar., M. M. A., Oveysi, M. 2012. Effect of drought stress and different nitrogen Levels on morphological trait of proline in leaf and protein of corn seed. American-Eurasian J. Agric. And Environ. Sci., 12(1): 49-56.
 • Oveisi, M., Mirhadi, M.J. Normohammadi, H. Zarghami, R. 2010. The impact of source restriction on yield formation of corn due to water deficiency. Plant Soil Environment. 476-481.
 • Tarigholeslami, M., Zarghami, R., Boujar., M. M. A., Oveysi, M. 2013. Fatty Acid, Seed phosphorous and grain yield of maize as influenced by different irrigation and nitrogen fertilizer. Bulgarian journal of agricultural science. 19 (No 3), 479-484.
 • Taheri N., Zarghami, R., Oveysi M. 2012. Effect of irrigation stress and changes of source and destination on seed oil and oleic acid of soybean. International journal of agronomy and plant production. 18 (6) 788-795.
 • Sabeti M., Zarghami, R., Ebrahim Zadeh, M. 2013.Effects of explants and growth regulators on callogenesis and somatic embryogenesis of Agria potato cultivar. Inter national journal of AgriScience. Vol 3(3): 213-221.
 • Ojhan, N., Zarghami, R., Hajibabaei, M. 2013. Effects of Gibberlic Acid and poly amines on germination of some cultivars of Wheat under Salt stress. Inter national journal of Agriculture: Research and Review. Vol 3(3): 635-641.
 • Ojhan, N., Zarghami, R., Hajibabaei, M. 2013. Effect of hormone and salt stress on yield and yield components of three cultivars of spring wheat in hydroponic condition. Inter national journal of agronomy and plant production. Vol 3(2): 59-65.
 • Ojhan, N., Zarghami, R., Hajibabaei, M. 2013. Effect of Salinity and gibberlic Acid on morphological and physiological characterizations of Three cultivars of spring wheat. Inter national journal of Agriculture and crop science. Vol 5(5): 507-512.
 • Ojhan, N., Zarghami, R., Hajibabaei, M. 2013. Effect of gibberlic acid and poly amines on reduction of salinity, on germination and early growth of Arg cultivar. Inter national journal of Agriculture and crop science. Vol 5(10): 1114-1119.
 • Ojhan, N., Zarghami, R., Hajibabaei, M. 2013. Effect of salinity and gibberlic acid on morphological an physiological charachterizations of tree cultivars of spring wheat. Inter national journal of Agriculture and crop science. Vol 3(5): 437-440.
 • Tarigholeslami, M., Zarghami, R., Boujar., M. 2013. Fatty acid, seed phosphorous and grain yield of Maize as influenced by different irrigation and nitrogen fertilizers. Bulgarian journal of Agricultura Science. Vol 3: 479-484.
 • Sepehri, B., Zarghami, R. M. Tohidi. 2014.  Investigation of the effect of three levels of mycorrhiza and four levels of planting bed on total alkaloids, Vinblastine, Vincristine of periwinkle. International Journal of AgriScience. Vol. 4. 374-382.
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک