logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerعلی اکبر حبشی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار- مسئول هماهنگی امور مناطق
علی اکبر حبشی
دانشیار- مسئول هماهنگی امور مناطق
tel 026-32703536
email ahabashi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر علی اکبر حبشی فارغ التحصیل از دانشگاه توشا از کشور ایتالیا است که در سال 1993  پس از دفاع از رساله دکترای خود دوره postdoc خود را نیز در همین دانشگاه گذراند. ایشان از سال 1390  تا کنون به عنوان عضو هیئت علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مشغول به کار می باشند. بیشتر فعالیت های ایشان در رابطه با انتقال ژن و کشت بافت با هدف سالم سازی متمرکز بوده است. دکتر علی اکبر حبشی در سال  1391    به درجه دانشیاری رسیدند و بین سال های  1381  تا   1390   ریاست بخش کشت بافت و انتقال ژن را بر عهده داشته است. پروژه های در دست اجرای ایشان انتقال ژن به سویا و سالم سازی گلابی می باشد.

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
سطح زیر کشت سیب زمینی  در کشور حدود 170 هزار هکتار  و میزان تولید سالانه آن حدود  5 میلیون تن است. این محصول رتبه چهارم را در بین کل محصولات کشاورزی کشور دارد.
 
 

 

Habashi A. A., E. Santangelo, G. P. Soressi. 1992. Identification of in vitroparameters correlated with salt tolerance in tomato (L. esculentum Miller). Acta of XXXVI SIGA (Italian Society of Agricultural Genetics) National Congress Metaponto (MT) 5/8 October 1992 (Abstract) pp97.

 

Habashi A. A., F. Mensurati, C. Cunico, E.Perri, S. Tiburtini, G.P.Soressi. 1992. In vitro regeneration effects on the frequency of polyembryonic seeds in tomato (L. esculentum Miller). Acta of XXXVI SIGA (Italian Society of Agricultural Genetics) National Congress, Metaponto (MT) 5/8 Octobr 1992 (Abstract) pp107.

 

Habashi A. A., E. Santangelo, S. Benedettelli, G.P. Soressi. Induced variability in tomato (L.esculentum Miller) by regeneration in medium containing different NaCl concentration. Acta of XXXVII SIGA (Italian Society of Agricultural Genetics) National Congress,,Orvieto (VT) 11/14 October 1993 (Abstract) pp63.

 

Santangelo E., A.A.Habashi , S. Benedettelli , G.P. Soressi. 1997. Influenza della rigenerazione in vitro in presenza di Fenthion sull'espressione del complesso genico che, in pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill) controlla la risposta all'insetticida e allo Pseudomonas syringae pv. tomato. Acta of XLI SIGA (Italian Society of Agricultural Genetics) National Congress, Tolentino (MC) 24/27 September 1997 pp153.

 

Kiferle C., Habashi A.A., Caccia R., Mazzucato A., Soressi G.P. Potenzialità produttiva e capacità di riproduzione per seme di poliploidi normali e partenocarpici di pomodoro indotti mediante rigenerazione in vitro. Atti IV Giornate scientifiche SOI (Società Orticola Italiana) Sanremo, 1/3 April 1998, pp. 497-498.

Farzin N., Alemzadeh A., Azmodeh M., Habashi A.A., Alizadeh H. Significance of different kind of petri dishes on callus induction and regeneration of Iranian wheat cultivars. 5 International Symposium in the Series; Recent Advancesin Plant Biotechnology. Slovak Republic, Stara Lesna, Septembre 7-13,2003 (Book of

Abstracts) pp.43.

 

Vatanpour Azghandi A. Mojtahedi N. Habashi A.A. Recent advances in pistachio

micropropagation in Iran.  5 International Symposium in the Series; Recent Advancesin Plant Biotechnology. Slovak Republic, Stara Lesna, Septembre 7-13,2003

(Book of Abstracts) pp.12.

 

Ebreahimi E., Habashi A.A.,., Ghannadha, M., Mohammadie, M. Direct shoot regenerazion from cumin (Cuminum cyminum L.) embryo  5 International Symposium in the Series; Recent  Advancesin Plant Biotechnology. Slovak Republic, Stara Lesna, Septembre 7-13,2003 ( Book of Abstracts) pp.41.

 

Mojtahedi N., Fathi M., Habashi A.A. 2008. Evaluation of gibberlic acid on dormancy breaking of in vitro bulblets in three lilium cultivars. Proceedings of The 15 National & Third International conference of Bioligy. 19-21 Aug 2008 University of Tehran. Iran

 

Jafarkhani Kermani. M., Saadat Hosseini Z., Habashi A.A. 2008. Optimization of in vitro protocol for mass production of apple rootstocks. Sixth international Symposium on in vitro Culture and Horticultural Breeding. 24-28 Augus. Brisbane.Australi.

 

L. Pourhosseini. A,A, Habashi. M, Jafarkhni Kermani. A, Khalighi (2012). Agrobacterium Mediated Transformation of Damask Rosa (Rosa damascene Mill.). 24th International eucarpia symposium section ornamentals “ ornamental breeding worldwide.

 

Ranalli P., Parisi B., Soressi G.P., Habashi A.A., Santangelo E.,2001. Leguminose eagricoltura sostenibile. Edagricole. pp.447-502.

 

Esmaeil E., Habashi AA., Ghareazie B., Ghannadha M., Mohammadie M. 2003.A rapid and efficient metod for rigeneration of plantlets from embryo explant of Cumin (Cuminum cyminum L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 75: 19-25

 

Santangelo E., Habashy A.A., Caccia R., Mosconi P., Picarella M., Mazzucato A., Soressi G.P. 2003. Triploidi partenocarpici di pomodoro: Una innovazione nel foturo del vivaismo orticolo. Italus Hortus, 10: 191- 194.

 

Habashy A.A., Testa G., Mosconi P., Caccia R., Mazzucato A., Santangelo E., Soressi G.P. 2004. Partenocarpy restores fruitfulness in sterile triploid (3x) tomatoes artificially obtained by crossing 4x  x 2x somaclones. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 79: 322- 328.

 

Ebreahimi E., Habashi A.A.,., Ghannadha, M., Mohammadie, M. 2006. Introduction of direct shoot regeneration from mature embryo as a rapid and genotype- independent pathway in tissue culture of heterogeneous diverse sets of cumin genotypes. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. In Press.

 

Musavi A., Musavi M., Habashi A.A., Dahsara B. 2007. Gene delivery to palm thorough biolistic transformation. International CONFERENCE Plant Transformation Technologies. Vienna, Austria 4- 7 February.

 

M. Falahati- Anbaran, Habashi A.A., Esfahany M., Mohammadi S.A., Ghareyazie B. 2007. Population genetic structure based on SSR markers in alfalfa (Medicago sativa L.) from various regions contiguous to the centers of origin of the species. Journal of Genetic, Vol.86, No. 1.

 

Ebreahimi E., Habashi A.A.., Mohammadie, M Ghannadha, M. Ghareyazie B., Yazdi- Sahmadi, B. 2007. Direct shoot regeneration from mature embryo as a rapid and genotype independent pathway in tissue culture of heterogeneous diverse sets of cumin (cuminum cyminum L.) genotypes. In vitro cellular and Development Biology- Plant, Vol.42, No 5, PP. 455-450(6).

 

Sheibani M., Nemati, S.H. Davarinejad, G.H. Azghandi A.V.and Habashi, A.A.2007. Induction of Somatic Embryogenesis in Saffron Using Thidiazuron (TDZ). Acta Hort, 739.

 

Tarinejad A.,Toorrchi M., Habashi A.A. and pellegrineschi. 2007. Optimization of transfer in Iranian bread wheat cultivars by biolistic bombardment. Journal of Food Agriculture & Environment. Vol 5: 234- 238.

 

Habashi A.A., Kaviani M. Musavi A. and Khoshkam S. 2008. Transient Expression of Bglucuronidas Reporter Gene in Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Embryogenic Calli and Somatic Embryos via Microproprojectille bombardment. Journal of Food Agriculture & Environment.Vol. 6 (2): 160- 163.

 

Mousa Musavi, Amir Mousavi, Ali Akbar Habashi and Kazem Arzani, 2009. Optimization of physical and biological parameters for transient expression of uidA gene in embryogenic callus of date palm (phonix dactylifera L.) via particle bombardment African Journal of Biotechnology.

 

M. Jafarkhani Kermani Z.S. Hosseini and A.A. Habashi, 2009. A refind tissue culture medium for in vitro proliferation of apple rootstocks. Acta Hort

 

Musavi  M. Amir Mousavi A Habashi A.A. and Arzani K. 2009. Optimization of physical and biological parameters for transient expression of uidA gene in embryogenic callus of date palm (phonix dactylifera L.) via particle bombardment. African Journal of Biotechnology.8(16), 3721- 3730

 

Zare N. Valizadeh M. Tohidfar M. Mohammadi S.M. Habashi A.A. and  Malboobi M.A. 2009. Selection of regenerative genotypes from Iranian alfalfa cultivars. Journal of Food. Agriculture & Envirmnment, 7    (3&4), 132- 137

 

Naderi D. Mousavi A. Habashi A.A. and Lotfi M. 2011. Optimazation of somatic embryogenesis induction in Iranian melon (Cucumis melon CV. Katooni), African Journal of Biotechnology. 10 (34), 6434-6438.

 

Haghighat Afshar M. Jafarkhani Kermani M.Khalighi A. Habashi A.A. and Mohammadi A. 2011. Direct Shoot Regeneration on Three Cultivars of Rosa hybrid Using Five Explant Types and Different Hormone Concentrations. American-Eurasian J.Agic. &Environ. Sci. 10 (6), 962- 967.

 

Sobhanian, N., Habashy, A.A., Farshad far, E. Tohid far, M. 2012.  Optimizing regeneration and reporter gene (gus) transformation of alfalfa (Medicago sativa). Annals of Biological Reserch, 3(5): 2419-2427.

 

Dashti, S., Habashi, A.A., Vatanpour Azghandi, A., Abdollahi, H., Chamani, M. and Sareh Dashti. 2012. Effects of Pluronic F-68 on regeneration and rooting of two pear cultivars (Pyrus communis cvs Dar Gazi and Bartlett). International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3(1), 190-196.

 

Pourhosseini, L., Habashi, A.A., Jafarkhani Kermani,M. Khalighi, A. 2012. Agrobacterium-mediated transformation of Iranian Cultivar damask rose (Rosa damascene Mill.). Annals of Biological Reserch, 3(6): 1843-2850.

 

 Habashi, A. A., Dashti, S., Abdollahi, H. and Jafarkhani Kermani, M. 2012. Comparing vacuum Agroinoculation and common Agroinoculation in two pear (Pyrus communis L.) cultivars “Bartlett” and “Harrow Delight”. Annals of Biological Reserch, 3 (7) :3200-3207

 

Pourhosseini, L., Jafarkhani Kermani, M., Habashi, A. A. and Khalighi,  A. 2012. Efficiency of direct and indirect shoot organogenesis in different genotypes of Rosa hybrid. Plant Cell Tiss Organ Cult.

 

Elham Vaghari-Azar1, Ali Vatanpour-Azghandi2*, Eslam Majidi-Heravan2, Jalil Dejampour3, Ali Akbar Habashi, 2012. Micropropagation of two apricot × plum inter specific hybrid rootstocks(HS405 and HS706). Iranian journal of genetics and plant breeding. Vol.1, No 2: 9-15

 

Mehdi Sharifi Tbar, Ali Akbar Habashi and Hamid Rajabi Memari. 2013. Human Granulocyte Colony-Stimulationg Factor (hG-CSF) Expression in Plastids of Lactuca sativa. Iranian Biomedical journal 17 (3): 1-7

 

Mahdieh yousefiara, Maryam Jafarkhani Kermani, Abdolreza Bagheri, Ali Akbar Habashi and Hamid Abdollahi. 2014. Induction of Direct Adventitionus Shoot Regeneration in Pear ( Pyrus communis L.). Plant Tissue Cult. & Biotech 24(1):87-92

 

Hanieh Hatamian- Maryam Jafarkhani Kermani-Bahram Maleki Zanjani and Ali Akbar Habashi. 2014. Adventitious Shoot Regeneration and Flow Cytometry of Cydonia oblonga Mill.(Cv. Isfahan). Agricultural Communication 214, 2(4): 41-48

 

Mousa Mousavi - Amir Mousavi -Ali Akbar Habashi - Bahareh Dehsara  2014. Genetic transformation of date palm (Phoenix dactylifera L. cv. ‘Estamaran’) via particle bombardment. Mol Biol Report.41, 9.

 

 

 

 • ایجاد مقاومت به قارچ (فوزاریوم آلترناریا) در زیره سبز با استفاده از انتقال ژن Gox
 • انتقال ژن های کیتیناز و گلوکاناز به گندم به منظور افزایش مقاومت گیاه به بیماریهای مهم قارچی گندم در ایران با استفاده از روش Biolistic
 • تراریزش نخود معمولی (Cicer arietinum L., Chickpea) برای ایجاد مقاومت به کرم غلاف خوار (Helicoverpa spp.). 
 • طراحی و اجرای تولید بذر سیب زمینی به روش تلفیقی in-vitro و in-vivo در سه مرکز عمده بذر. 
 •  جنین زایی سوماتیکی در پسته. 
 • ساخت کانستراکت شامل ژن های مقاومت آفات در یونجه. 
 • کشت بافت و تغییر در سازه برای مقاومت به سفیدک در رز.
 • جدا سازی, کلونینگ و ساخت کانسترکت ژن harpNبا هدف انتقال ژن به گلابی و به.
 • تراریزش رز به منظور افزایش تحمل به سفیدک سطحی.
 • انتقال ژن harpN به گیاه به
 • انتقال ژن مقاومت به علف کش به سویا
 • سالم سازی و دستیابی به گیاهچه عاری از ویروس در پنج رقم گلابی

 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک