logo
dividerآرشیو اخبارdividerسخنرانی خانم مهندس فرهادی (دانشجوی دکتری) با موضوع: بهینه سازی روش های مختلف سالم سازی و ردیابی ویروس های مهم در برخی ارقام تجاری"به" با استفاده از تکنیک های نوین مولکولی( 22 مرداد 1396)
سخنرانی خانم مهندس فرهادی (دانشجوی دکتری) با موضوع: بهینه سازی روش های مختلف سالم سازی و ردیابی ویروس های مهم در برخی ارقام تجاری
سخنرانی خانم مهندس فرهادی (دانشجوی دکتری) با موضوع: بهینه سازی روش های مختلف سالم سازی و ردیابی ویروس های مهم در برخی ارقام تجاری"به" با استفاده از تکنیک های نوین مولکولی( 22 مرداد 1396)

مهمترین ویروس­ های شناسایی شده در باغات "به" ایران  ویروس­هایApple Stem Growing (ASG), Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLS), Apple Stem Pitting (ASP), and Apple Mosaic Virus (ApM)  هستند. در این تحقیق از تعدادی از  ارقام"به"  شامل به اصفهان - به نیشابور- به ترش اصفهان (به عنوان والد گرده زا) و پایه­ های تجاریQa- Qc استفاده خواهد شد و روش ریزازدیادی برای آنها بهینه و همزمان با بکارگیری روش ­های الیزا وRT-PCR ویروس­های مذکور و همچنین ویروس­هایTobacco Ringspot(TRS),Tomato Ringspot(TORS),  Pronus Necrotic Ringspot(PNRS),Prune dwarf (PD ردیابی خواهند گردید. با استفاده از روش های کشت مریستم، گرما­درمانی و شیمی­ درمانی و در صورت عدم موفقیت روش ­های قبلی با روش کرایو درمانی اقدام به حذف ویروس­ ها خواهد شد.

پس از اعمال تیمار ها نمونه های زنده تا شش ماه به طور متوالی واکشت و سپس با روش های ردیابی مورد آزمون های الیزا،  RT-PCR و مبتنی برNGSقرار خواهند گرفت.

در نهایت گیاهان عاری ازویروس برای  ایجاد هسته اولیه تکثیر فراهم خواهند آمد که در ایجاد باغات مادری سالم و اصیل در راستا تامین نهال سالم برای باغداران و تولید کنندگان "به" نقش موثر دارد.  

کارهای انجام شده:

نمونه ­برداری از ارقام "به" شامل به اصفهان - به نیشابور- به ترش اصفهان (به عنوان والد گرده­زا) و پایه­ های تجاریQa- Qc موجود در کلکسیون کمال آباد کرج در فصل بهار انجام گرفت و نمونه ­ها در محیط کشت درون­ شیشه­ ای مستقر و پس از سه بار واکشت اماده برای اعمال تیمارها می باشند، برای تشخیص ویروس های Apple Stem Growing (ASG), Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLS), Apple Stem Pitting ,ASPدرنمونه ­های in vitro تست الایزا انجام شد و برخی از نمونه­ها پاسخ مثبت نشان دادند که برای تایید وجود ویروس در این نمونه ­ها و همچنین نمونه ­هایی که پاسخ منفی دادند از روش مولکولی که از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار هست RT-PCR استفاده خواهد شد.

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک